Lid worden, contributie en opzeggen

kleuters-brug

Lid worden

Hygiëa biedt lessen aan voor peuters samen met hun ouders, kleuters, meisjes en jongens én senioren. Iedereen kan meedoen en zich aanmelden voor een les naar keuze. Voor de selectielessen worden kinderen door de leiding geselecteerd. Voor sommige lessen is er een wachtlijst, maar vaak is er (snel) plek. Wil je je aanmelden voor een (proef)les of de wachtlijst, stuur dan een mailtje naar lessen@gymvereniginghygiea.nl.

Proefles

Wil je een keer meedoen met een les of gewoon komen kijken? Dat kan bij ons altijd! Kijk op het rooster, kies welke les je wilt volgen en kom lekker met je spullen naar de zaal. Iedereen mag altijd twee keer gratis op proef meedoen, behalve bij de lessen waarvoor er een wachtlijst is (zie het rooster).

Aanmelden

Om lid te worden meld je aan bij de leiding van de betreffende les. De leiding zal aangeven of er direct plaats beschikbaar is of dat je op de wachtlijst wordt geplaatst.

Het aanmeldformulier kun je aanvragen bij de leiding of via deze website downloaden. Het aanmeldformulier moet volledig ingevuld en ondertekend bij de leiding ingeleverd worden.

(Adres)wijzigingen

Wijziging van gegevens zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres of bankrekeningnummer kunnen worden doorgegeven aan de ledenadministratie (ledenadministratie@gymvereniginghygiea.nl).

Contributie

Voor het lidmaatschap zijn twee soorten contributie verschuldigd: de bondscontributie voor de KNGU ﴾Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie﴿ en de verenigingscontributie voor de trainingen of lessen die gevolgd worden bij Hygiëa. Het verenigingsjaar is gesplitst in twee periodes: september t/m januari en februari t/m juni. Nieuwe leden betalen eenmalig € 15,00 inschrijfgeld.

Selectie
Selectieleden betalen een aangepast contributiebedrag. De selectiegroepen zijn kleiner en hebben meer leiding. Selectieleden betalen per seizoen een wedstrijdbijdrage. Voor het seizoen 2017/2018 is dit € 35,00.

Tabel contributie 2018

Wie Duur van de les Contributie
per half jaar
Bondscontributie
per half jaar
Totaal per jaar
Ouder- en kindgym, peuter-/kleutergym 45 minuten € 51,50 € 10,70 € 124,40
Turnen tot 18 jaar 1 uur € 51,50 € 10,70* € 124,40
Turnen tot 18 jaar 1,5 uur € 77,25 € 10,70* € 175,90
Springgroep tot 18 jaar 1 uur € 51,50 € 10,70* € 124,40
Selectieturnen instap 1,5 uur selectie + 1 uur recreatie € 127,50 € 10,70* € 276,40
Selectieturnen gevorderd 3 of 3,5 uur selectie € 156,00 € 10,70* € 333,40
Extra selectie-uur 1 uur € 51,50
18 jaar en ouder/senioren 1 uur € 70,50 € 13,10 € 167,20

* Voor 16 jaar en ouder is de bondscontributie per half jaar hoger, nl. € 13,10

Peildatum leeftijd
Voor zowel de bondscontributie als de verenigingscontributie zijn 1 januari en 1 juli de peildata waarop de hoogte van de ﴾bonds﴿contributie wordt vastgesteld.

Betaling
Hygiëa kent alleen automatische incasso voor de ﴾bonds﴿contributie. De (bonds)contributie wordt per machtiging bij vooruitbetaling betaald. Het machtigingsformulier is opgenomen in het aanmeldingsformulier.

Het rekeningnummer is: NL10INGB0000.23.15.73 t.n.v. ZGV HYGIEA te Zeist. Er wordt naar gestreefd om te incasseren in de maanden februari ﴾eerste periode﴿ en oktober ﴾tweede periode﴿. Bij niet tijdige betaling kunnen wij € 10 administratiekosten in rekening brengen. Als er twee kwartalen niet betaald zijn, volgt schorsing als lid.

Vragen over de contributie
Vragen over de contributiebetaling kunnen per e-mail worden gesteld (ledenadministratie@gymvereniginghygiea.nl). Vermeld zoveel mogelijk gegevens. Vragen zullen zo spoedig mogelijk beantwoord worden.

Opzeggen

Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren 1 maand voordat de nieuwe betaalperiode ingaat.

Einddatum lidmaatschap Opzeggen vóór:
1 februari 1 januari
1 september 1 augustus

Opzeggen kan per mail (ledenadministratie@gymvereniginghygiea.nl) of per brief (adres: Ledenadministratie Hygiëa, De Genestetlaan 1d, 3705 BT Zeist). De datum van ontvangst is leidend, dus niet de datering van de brief. De ledenadministratie stuurt een bevestiging van de opzegging. Het wordt door de leiding gewaardeerd dat u ook bij hen de les opzegt, maar dit is geen geldige opzegging van het lidmaatschap.

Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie plaats van de ﴾bonds﴿contributie. Deze moet betaald worden tot de datum van beëindiging van het lidmaatschap.

Kamer van Koophandel

Z.G.V. Hygiëa staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40478190.

top