KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie)

Hygiëa is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. De KNGU is het overkoepelend orgaan voor de gymnastiek binnen Nederland. Aan deze Unie betaalt ieder verenigingslid een jaarlijkse bondscontributie. De KNGU verhoogt deze bondscontributie jaarlijks. In 2016 bedraagt de bondscontributie:

Jeugdleden t/ m 15 jaar: € 9,93 per half jaar
Leden vanaf 16 jaar: € 12,11 per half jaar

Voor de bondscontributie krijgen wij o.a. het volgende van de KNGU:
– WA- en ongevallenverzekering voor onze leden
– korting op aansprakelijkheidsverzekering voor het bestuur
– abonnement op de bondsbladen GYMmagazine en GYMkaderinfo
– afhandeling van BUMA/STEMRA en SENA rechten voor gebruik van muziek
– deelname aan activiteiten in meerdere disciplines
– deelname aan wedstrijden, studiedagen en themabijeenkomsten
– oefenstof voor recreatie- en wedstrijdsport
– korting op KNGU-opleidingen en bijscholingen voor technische leiding en bestuurlijk kader
– gratis opleidingen en bijscholingen voor juryleden
– 24 uurs helpdesk
– advies over rechtspositie en arbowetgeving
– financiële ondersteuning bij aanschaf van gymnastiektoestellen en -materialen
– ondersteuning door regioconsulent

District Mid-West

De KNGU werkt met districten en districten zijn vervolgens verdeeld in rayons. Hygiëa valt onder district Mid-West en daarbinnen onder Rayon Eemland. Turnsters die zich via de rayonwedstrijden geplaatst hebben voor de regio kampioenschappen komen in de districten turnsters van alle rayons tegen die onder het district Mid-West vallen.

Rayon Eemland

Hygiëa is één van de ca. 14 verenigingen die onder Rayon Eemland vallen. Het Rayon agendeert en faciliteert de wedstrijden voor deze gymnastiekvereningen. Hygiëa organiseert één keer per jaar samen met een andere turnvereniging uit het rayon een wedstrijd.

top